Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup:

 

- poslovnog prostora u vlasništvu Općine Novi Golubovec, na adresi Novi Golubovec 27B, ukupne površine 90 m². Za navedeni poslovni prostor određuje se namjena – čuvaonica djece.

Početni iznos zakupnine iznosi 1,00 kuna / m².

                                                          

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od  pet godine.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, te budući zakupnik nema pravo na povrat novca uloženog u uređenje istog. Tekući radovi održavanja prostora (ličenje zidova, sitniji popravci) te radovi na uređenju interijera ne priznaju se kao investicijska ulaganja.

Pravo podnošenja pisane ponude i sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe.

Prilikom podnošenja pismene ponude natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u visini 50% iznosa početne mjesečne cijene zakupnine, te se ista uplaćuje na žiro-račun Općine Novi Golubovec IBAN:HR5823600001855400000 model HR68 poziv na broj 5835-OIB.

Jamčevina koju je uplatio natjecatelj izabran za zaključenje ugovora uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim se učesnicima jamčevina, bez prava na kamatu, vraća najkasnije u roku od osam dana nakon donošenja Odluke načelnika o izboru zakupnika s kojim će se zaključiti ugovor o zakupu.

Pismena ponuda mora sadržavati:

-ime i prezime natjecatelja, njegovo prebivalište te presliku osobne iskaznice

-naziv obrta, odnosno naziv, adresu MB i OIB za tvrtke

-podatke o registraciji, izvod iz registra trgovačkog suda, odnosno iz registra obrtnika te presliku obrtnice

-ponuđeni iznos mjesečne zakupnine izražen u kunama

-dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu

-izjavu da će se u poslovnom prostoru obavljati isključivo djelatnost navedena u natječaju, ovjerenu kod javnog bilježnika

-potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim svim zakonskim davanjima.

- Osobe iz čl. 6. stavka 11.  Zakona o zakupu poslovnog prostora (''Narodne novine'' broj 125/11 i 64/15 i 112/18) trebaju uz ponudu dostaviti dokaze kojim dokazuju svoj status.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u javnom tisku, na web stanici općine Novi Golubovec, oglasnoj ploči i putem Radio Zlatara zaključno sa 21.07.2021. godine do 12:00 sati, bez obzira na vrstu dostave.

Pisane ponude se predaju preporučenom pošiljkom putem pošte u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Novi Golubovec, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja, s naznakom: Ponuda za natječaj za zakup poslovnog prostora- ne otvarati, ili dostavljaju osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Novi Golubovec.

Načelnik općine zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem ponuditelju.

Uvid u navedeni poslovni prostor moguć je svakim radnim danom od 07.00-15.00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona: 049/412 648 ; 099 268 6600  

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta sadrži i najviši iznos zakupnine. Ako sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na natječaju te prihvate najveći iznos ponuđene zakupnine, prvenstvo prava na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe navedene u čl. 6. stavku 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

U slučaju da su dva ili više natjecatelja ponudili najviši iznos zakupnine, te da u svim drugim elementima odgovaraju uvjetima natječaja, prednost se daje ponuđaču koji ima sjedište na području Općine Novi Golubovec, a ako su i do tada sve ponude jednake, najpovoljnija ponuda odrediti će se izvlačenjem. Ukoliko se ne može utvrditi najpovoljniji ponuđač u natječaju, natječaj se ponavlja. 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi načelnik  na prijedlog Povjerenstva za provođenje javnog natječaja. Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim sudionicima natječaja u roku od osam dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno Odluke o izboru zakupnika sklopiti će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora. 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Poslovni prostor predaje se zakupniku u stanju utvrđenom ugovoru.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora objaviti će se putem web stranice općine Novi Golubovec, oglasne ploče, tiska i putem Radio Zlatara, te će se istaknuti na poslovnom prostoru koji se daje u zakup.

 

 

Načelnik općine Novi Golubovec

Boris Tušek