1. Odluka o komunalnoj naknadi Općine Novi Golubovec 

2. Odluka o vrijednosti boda Općine Novi Golubovec 

3. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Novi Golubovec