Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Novi Golubovec

Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Novi Golubovec  putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga).

Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.

Ovom Odlukom propisuju se:

 1. kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada i obračunska razdoblja;
 2. kategorije korisnika javne usluge;
 3. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada;
 4. najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima;
 5. područja pružanja javne usluge;
 6. popis reciklažnih dvorišta na području Općine Novi Golubovec  i način njihovog korištenja;
 7. način pružanja javne usluge: odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge; odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge; odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika; odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge; način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima;
 8. odredbe o korištenju javnih površina za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta;
 9. obveze davatelja javne usluge;
 10. obveze korisnika javne usluge;
 11. odredbe o informiranju korisnika javne usluge o načinu djelovanja sustava gospodarenja otpadom
 12. odredbe o prikupljanju i pohrani podataka te prihvatljivim dokazima izvršenja javne usluge za pojedinačnog korisnika javne usluge;
 13. odredbe o načinu sklapanja i provedbe ugovora o javnoj usluzi (u daljnjem tekstu: Ugovor);
 14. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarne nepogode, katastrofe i slično;
 15. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada i prigovora na račun za javnu uslugu;
 16. iznos cijene minimalne javne usluge, s obrazloženjem načina na koji je određen, kao i iznos naknada koje se naplaćuju u sklopu naplate cijene minimalne javne usluge;
 17. odredbe o utvrđivanju kriterija za umanjenje cijene javne usluge;
 18. odredbe o kriterijima za određivanje korisnika javne usluge u čije ime OpćinaNovi Golubovec  preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge
 19. posebna naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Novi Golubovec
 20. odredbe o ugovornoj kazni;

opći uvjeti ugovora s korisnicima (u daljnjem tekstu: Ugovor).