Na krajnjem sjeveru Krapinsko-zagorske županije uz samu granicu s Varaždinskom županijom, okružena pitomim bregima i susjednim općinama: Radoboj, Mihovljan,Lobor i Jesenje, smjestila se novoosnovana (1997.god.) Općina Novi Golubovec.

Premda nevelika Općina Novi Golubovec sa svojih 1.073 stanovnika (popis 2001.g.) koji žive u 5 naselja zauzima prostor od 13,9 km kvadratna. Gustoća naseljenosti je cca 80 st/km2. 
Prema popisu 2001. u općini je 337 kućanstava i to 242 obiteljskih i 95 neobiteljskih kućanstava. Ukupan broj zaposlenih: 456 djelatnika. 

Naselja su :

Velika Veternička
Gora Veternička
Veternica
Očura
Novi Golubovec.

Čitavo područje općine Novi Golubovec zadovoljavajuće je povezano s javnom nepokretnom i pokretnom telekomunikacijskom mrežom.
Cijelo područje Općine Novi Golubovec, Gora Veternička, Veternica, Velika Veternička, Novi Golubovec i dio naselja Očura ima kvalitetno izgrađenu električnu niskonaponsku kabliranu mrežu sa betonskim stupovima i javnom rasvjetom. Distributivnom mrežom odnosno plinofikacijom omogućena je distribucija plina građanima.

Za područje Općine Novi Golubovec postoje dva distributera i to "Termoplin" iz Varaždina i "Gradska plinara" Krapina. Vodoopskrba za područje visoke zone: Veternica i Gora Veternička rješeno je vodoopskrbnim sustavom "Golubovec - Mihovljan" kojim upravlja Zagorski vodovod. U ostalim  naseljima građani se opskrbljuju pitkom vodom iz lokalnih vodovoda uz mogućnost priključenja na vodovodni sustav "Golubovec - Mihovljan".

Na području općine Novi Golubovec postoje značajnije gospodarske djelatnosti koje su bazirane na mineralnim sirovinama ( građevinska, obrtnička, obrada metala), te neke djelatnosti (tranzitna, trgovačka i ugostiteljska djelatnost) kao potencijal za procjenu smjernica budućeg razvoja.

Samo općinsko središte ima razvijene gotovo sve upravne i uslužne funkcije, te postoji Općina, osnovna škola, dom zdravlja, pošta i željeznička postaja, te trgovine, ugostiteljski sadržaji i obrtničke radionice.


Poljoprivreda

Postoji stanoviti interes za razvoj agrara u smislu malih poduzetnih eko- farmi,a biti će potrebno kroz razvojnu koncepciju Općine ovom obliku gospodarstva dati daleko veći značaj kao i poticajne mjere.Usitnjenost parcela primarno uvjetuje poljoprivredne djelatnosti na razini obiteljske proizvodnje za vlastite potrebe.Parcele su nastale na područjima udolina ili na padiniama bregova, te je uzgoj vrste kultura u ovisnosti o položaju i veličini parcele: područje u dolinama i podbrežju pokriveno je sadnjom kukuruza i žitarica, a na područjima padina brijega razvijaju se kulture vinove loze, raznog voća i nešto povrća.

U slikoviti krajobraz bregovitog dijela područja skladno se uklapaju
disperzno razbacane grupacije ruralnih naseobina na južnom
dijelu Općine, te tako stvaraju idealnu sliku za razvitak turizma.

Najsjeverniji dijelovi teritorija Općine Novi Golubovec su podnožje i kontaktno  područje s Ivanščicom, te su samim tim vrijedni prirodni krajobrazi, a  sve se aktivnosti na tim područjima reguliraju kroz provedbene odredbe i
mjere zaštite.

Blizina Sutinskih Toplica donekle pruža dodatnu moguću turističku ponudu u smislu uključivanja u razvoj topličkog turizma.

Na području Ivančice zaštićene su biljne vrste lovorasti likovac, alpski jaglac, kranjski ljiljan, obična kockavica i ozimica, a na području Strahinjčice zaštićena je biljna vrsta jaglac. 

Prirodno aktivni krajobrazi uz vodotoke Očure i Reke ( koje pripadaju dravskom slivnom području) , te na obroncima Ivanščice, najviše zagorske gore, vrlo dinamičnog reljefa od cca 200-727 mnmv, i Strahinščice predstavljaju potencijal za izletnički turizam.


Tekst sastavila:
Tamara Ileković